O kampanii


Liczba osób kierujących pojazdami systematycznie wzrasta. Niestety, nie tylko liczba kierowców jest duża, na wysokim poziomie utrzymuje się również liczba wypadków drogowych, chorób zawodowych oraz czynników ryzyka występujących w środowisku pracy w sektorze transportowym.
Z tego powodu konieczne jest podejmowanie działań, które poprawią bezpieczeństwo osób wykonujących zawód kierowcy.

Jednym z podstawowych warunków podnoszenia bezpieczeństwa kierowców, w tym zapobiegania nadmiernemu zmęczeniu i zmniejszania stresu jest dobór odpowiednich kandydatów na stanowiska kierowców zawodowych, stworzenie ergonomicznego stanowiska pracy, monitorowanie stanu zdrowia pracowników oraz odpowiednia organizacja systemów zmianowych z możliwością ruchomego czasu pracy, a także w razie konieczności redukcja godzin pracy. Problematykę w tym zakresie reguluje Ustawa o czasie pracy kierowców oraz Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2006 roku.

Stres w ruchu drogowym to zjawisko powszechne, jednak jego najpoważniejsze negatywne następstwa dotykają głównie zawodowych kierowców pojazdów. Negatywny wpływ czynników psychospołecznych powodujących stres zawodowy, obniża sprawność psychofizyczną, będącą najważniejszym elementem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Reakcja stresowa rośnie u osób kierujących pojazdem w niesprzyjających warunkach, kiedy działają oni pod presją czasu. Nadrzędne znaczenie dla bezpieczeństwa kierowcy mają obowiązkowe przerwy w prowadzeniu oraz odpoczynek.

Zmęczenie jest naturalną konsekwencją każdej pracy, jednak skrajna forma zmęczenia będąca następstwem długiego obciążenia pracą oraz braku snu skutkuje obniżeniem sprawności psychofizycznej, zmniejszeniem niezawodności i uczuciem senności. To z kolei zagraża bezpieczeństwu jazdy i przekłada się na wzrost ryzyka wypadku. Czujność znużonego kierowcy drastycznie spada, a czas jego reakcji ulega wydłużeniu.

Państwowa Inspekcja Pracy już po raz drugi prowadzi kampanię informacyjną „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe” pod hasłem „Nie prowadź bez przerwy”. Celem działań jest zapobieganie wypadkom komunikacyjnym związanym z naruszaniem przepisów o czasie pracy lub złym stanem psychofizycznym pracowników. Kampania skierowana jest do pracodawców/przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportowym – zatrudniających kierowców zawodowych, jak również pracowników oraz osoby samozatrudniające się. Zadania realizowane będą w formie szkoleń, narad i warsztatów jak również poprzez aktywne promowanie kultury bezpieczeństwa wśród kierowców, właściwego zachowania na drodze oraz praktycznych rozwiązań organizacyjnych.

Udostępniamy publikacje i prezentacje szkoleniowe. Mogą być one nieodpłatnie pobrane i wykorzystywane do celów własnych (poza zastosowaniem komercyjnym). Zachęcamy do skorzystania z materiałów zamieszczonych na stronie i pogłębienia swojej wiedzy, regularnych przeglądów warunków pracy, rzetelnej oceny ryzyka zawodowego.

Powrót do porzedniej strony