Godziny nadliczbowe


Co to są godziny nadliczbowe?

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad dobowy przedłużony wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego kierowcę systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

  • sytuacji i zdarzeń wymagających od kierowcy podjęcia działań dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia albo usunięcia awarii,
  • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Jakie są limity pracy w godzinach nadliczbowych?

Roczny limit godzin nadliczbowych dla kierowców - nie może przekroczyć 260 godzin w roku kalendarzowym.

Większy limit można określić w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Maksymalny roczny limit godzin nadliczbowych, jaki ustanowić może pracodawca wynosi 416 godzin w roku (przeciętnie 8 godzin x 52 tygodnie w roku). W praktyce ilość godzin nadliczbowych możliwa do przepracowania przez danego kierowcę będzie odpowiednio mniejsza.

Zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu pracy istnieje bowiem obowiązek pomniejszania wymiaru czasu pracy jaki pracownik-kierowca winien przepracować w poszczególnych okresach rozliczeniowych, w przypadku korzystania przez pracownika z urlopów wypoczynkowych oraz nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych.