Pora nocna


Zgodnie z art. 21 ustawy o czasie pracy kierowców w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie.

Dla celów rozliczania czasu pracy i ustalania uprawnienia do wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych, przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Jakie są konsekwencje wykonywana pracy w porze nocnej?

Przykład:

Kierowca rozpoczyna pracę w o godzinie 6.00 w poniedziałek i pracuje 10 godzin (czynności zaliczane do czasu pracy), a następnie odpoczywa 11 godzin, to nie może rozpocząć kolejnej pracy już o godzinie 3.00 w tej samej dobie, mimo iż w takiej sytuacji miałby zapewniony 11- godzinny odpoczynek. W takim przypadku, bowiem naruszyłby przepisy (praca w porze nocnej). Kolejna praca może, zatem rozpocząć się dopiero po zakończeniu tejże doby „pracowniczej”, czyli o godzinie 6.00 we wtorek.

Ważne!

Pracownika (również kierowcy) opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno zatrudniać w porze nocnej bez jego wyraźnej zgody na pracę w porze nocnej. Uprawnienie to dotyczy jednego z rodziców, bądź opiekunów dziecka.

Kiedy występuje praca w porze nocnej?

Zgodnie z art. 1517 § 1 Kodeksu pracy pora nocna obejmuje 8 godzin z okresu od 21.00 do 7.00. Kodeks pracy pozwala pracodawcy na pewnego rodzaju elastyczne dostosowanie pory nocnej do wewnętrznych potrzeb jego zakładu pracy.

Porę nocną pracodawca ustala w regulaminie pracy (art. 1041 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy), może również ustalić ją w układzie zbiorowym pracy (art. 240 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy), a w przypadku braku obowiązku tworzenia regulaminu pracy, bądź nie zawierania układu zbiorowego pracy, pracodawca jest obowiązany poinformować pracownika na piśmie o obowiązującej w zakładzie pracy porze nocnej (art. 29 § 3 kodeksu pracy).

Czy za pracę w porze nocnej trzeba dodatkowo płacić?

Kierowca, który wykonuje pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów (art. 151 8 § 1 Kodeksu pracy).

Dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje wszystkim pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej i jest niezależny od innych dodatków, w szczególności przysługuje niezależnie od dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, przypadających na tę porę.

Pracodawca może przewidzieć korzystniejsze zasady wynagradzania za pracę w porze nocnej niż to przewiduje Kodeks pracy.

Ważne!

W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek za pracę w porze nocnej, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej (art. 151 8 § 2 kodeksu pracy).

Wysokość ryczałtu powinna być tak ustalona, aby odpowiadała przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej. Ustalenie ryczałtu w wysokości zaniżonej w stosunku do faktycznie wypracowywanych godzin w porze nocnej, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wyrównania należności za pracę faktycznie wykonaną w porze nocnej do kwoty określonej w Kodeksie pracy.