Przerwy i odpoczynki


Przerwy

Po 6. kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze:

 • nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin,
 • nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin.
 • Przerwa może być dzielona na okresy krótsze, trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie. Te przerwy ulegają skróceniu o przerwę w pracy trwającą 15 minut, którą pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin.

  Jednocześnie należy zaznaczyć, iż do kierowców podlegających przepisom rozporządzenia (WE) 561/2006 oraz umowy AETR, którzy wykorzystali przerwy w prowadzeniu pojazdu (45 minut lub w częściach 15 minut i 30 minut po 4,5 godz. pro12 wadzenia pojazdu) przeznaczone na odpoczynek zgodnie z tymi przepisami, nie stosuje się przerw, o których mowa powyżej.

  Wyjątek

  Powyższa regulacja nie ma zastosowania do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami wymienionymi w art. 3 oraz 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz w art. 2 ust. 2 lit. b Umowy AETR.

  Przerwa oznacza okres, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, ma być wykorzystywana wyłącznie do wypoczynku.

  Odpoczynki

  A. Dobowy

  W każdej dobie kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Ten przepis nie ma natomiast zastosowania do kierowców podlegających przepisom rozporządzenia (WE) 561/2006 oraz umowy AETR, którzy wykorzystali okres odpoczynku zgodnie z tymi przepisami.

  Ponadto przepisy dopuszczają, aby dobowy odpoczynek mógł być wykorzystany w pojeździe, jeżeli znajduje się on na postoju i jest wyposażony w miejsce do spania. Powyższa regulacja nie dotyczy jednak kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km.

  Dzienny okres odpoczynku oznacza dzienny okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje „regularny dzienny okres odpoczynku” lub „skrócony dzienny okres odpoczynku”. W każdym 24-godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi wykorzystać kolejny dzienny okres odpoczynku.

  B. Tygodniowy

  W każdym tygodniu kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Tygodniowy nieprzerwany odpoczynek obejmuje 11-godzinny odpoczynek dobowy, przypadający w dniu, w którym kierowca rozpoczął odpoczynek tygodniowy.

  Wyjątek

  Nieprzerwany tygodniowy okres odpoczynku może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny, w przypadkach:

  • pracy w godzinach nadliczbowych w razie sytuacji i zdarzeń wymagających od kierowcy podjęcia działań dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia albo usunięcia awarii,
  • zmiany pory wykonywania pracy przez kierowcę w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy.

  Podobnie jak przy dobowym odpoczynku, przepisy dotyczące tygodniowego odpoczynku nie mają zastosowania do kierowców podlegających przepisom rozporządzenia (WE) 561/2006 oraz umowy AETR, którzy wykorzystali okres odpoczynku zgodnie z tymi przepisami. Tygodniowy okres odpoczynku oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje „regularny tygodniowy okres odpoczynku” lub „skrócony tygodniowy okres odpoczynku”.

  Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24-godzinnych, licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.

  Jakie przerwy przysługują kierowcom?

  Przerwa zaliczana do czasu pracy

  Kierowcy przysługuje 15 minutowa przerwa śniadaniowa – jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin.

  Przerwa na odpoczynek zaliczana do dyżuru (art. 13 cz.p.k.)

  Dodatkowo pracodawca obowiązany jest zapewnić kierowcy po 6. kolejnych godzinach pracy przerwę przeznaczoną na odpoczynek w wymiarze:

  • co najmniej 30 minut – praca do 9 godzin,
  • co najmniej 45 minut – praca więcej niż 9 godzin.

  Przerwa z art. 13 cz.p.k. - może być dzielona na części trwające minimum 15 minut.

  Ważne!

  Przerwa ta ulega skróceniu o przerwę w pracy trwającą 15 minut (zaliczana do czasu pracy), którą pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeśli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin.

  Czy kierowca podlegający przepisom rozporządzenia (we) 561/2006 musi robić dodatkową 45-min przerwę po 6 godz. Pracy?

  Jeżeli kierowca zrobi przerwę:

  trwającą co najmniej 45 minut, po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny,

  dzieloną na dwie części, z których pierwsza przerwa trwa co najmniej 15 minut a druga co najmniej 30 minut, w taki sposób aby po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny przerwa wynosiła łącznie co najmniej 45 minut,

  UWAGA! nie mają zastosowania przerwy, o których mowa w art. 13 ustawy o czasie pracy kierowców.

  Ile wynosi odpoczynek dobowy kierowcy?

  W każdej dobie kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Ustawa o czasie pracy kierowcy umożliwia wykorzystanie takiego odpoczynku w pojeździe

  (nie dotyczy kierowców wykonujących przewozy regularne osób, których trasa nie przekracza 50 km). Aby wykorzystywać dobowy odpoczynek w pojeździe muszą być spełnione dwa warunki, tj.:
  • samochód musi znajdować się na postoju;
  • samochód musi być fabrycznie wyposażony w miejsce do spania.

  Czy kierowca podlegający przepisom rozporządzenia (we) 561/2006 musi robić zawsze 11 godzinny odpoczynek dobowy?

  Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 561/2006 w każdym 24 godzinnym okresie od rozpoczęcia pracy, kierowca musi wykorzystać dzienny okres odpoczynku. Dzienny okres odpoczynku oznacza:

  • Regularny dzienny okres odpoczynku;
  • Skrócony dzienny okres odpoczynku.

  Kierowca może mieć najwyżej trzy skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.

  Ile wynosi tygodniowy odpoczynek kierowcy?

  W każdym tygodniu kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Tygodniowy nieprzerwany odpoczynek obejmuje odpoczynek dobowy, przypadający w dniu, w którym kierowca rozpoczął odpoczynek tygodniowy.

  UWAGA!

  Odpoczynek tygodniowy nie może być wykorzystywany w pojeździe.

  Czy kierowca podlegający przepisom rozp. (We) 561/2006 musi robić 35 godzinny czy 45 godzinny odpoczynek tygodniowy?

  W odniesieni do kierowców wykonujących transport drogowy, który równocześnie podlega przepisom rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub przepisom Umowy AETR, kierowcy należy zapewnić nieprzerwany odpoczynek tygodniowy wynikający z tych przepisów, co do zasady trwający co najmniej 45 godzin. Ponadto art. 27 ust. 5 ustawy o czasie pracy kierowców wprost stanowi, że do kierowców, którzy wykorzystali okres odpoczynku tygodniowego z rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR, nie stosuje się 35 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego z ustawy o cz.p.k.